Website Terms & Conditions by  ERR Racket Restring Singapore Professional Badminton Stringing Certified Stringer 2024

Terma & Syarat Laman Web

Oleh ERR Badminton Stringing

Sila luangkan masa untuk membaca dan memahami terma dan syarat penggunaan berikut sebelum mengakses atau menggunakan laman web ERR Badminton Restring.

Semua kandungan yang disertakan di tapak ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, grafik atau kod, dilindungi oleh hak cipta sebagai karya kolektif di bawah Amerika Syarikat dan undang-undang hak cipta lain yang berkenaan. Kandungannya adalah hak milik eksklusif ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/ Kerja kolektif itu termasuk bahan yang dilesenkan kepada ERR Badminton Restring Malaysia di https://errbadmintonrestring.my/.

Hak Cipta 2003, ERR Badminton Restring Malaysiaat https://errbadmintonrestring.my/. HAK CIPTA TERPELIHARA. Kebenaran diberikan untuk menyalin dan mencetak bahagian salinan cetak laman web ini secara elektronik semata-mata untuk tujuan meletakkan perkhidmatan rentetan badminton yang disediakan oleh ERR Badminton Restring Malaysia di https://errbadmintonrestring.my/.

Anda diberi kuasa untuk memaparkan dan, tertakluk kepada sebarang sekatan atau pengehadan yang dinyatakan secara jelas berkaitan dengan bahan tertentu, memuat turun atau mencetak bahagian bahan yang terdapat pada pelbagai bahagian tapak web untuk kegunaan peribadi, bukan komersial anda sendiri, atau untuk membuat pesanan dengan ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/ atau untuk membeli produk dari ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/.

Sebarang penggunaan selain daripada yang dinyatakan, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengeluaran semula, pengedaran, paparan atau penghantaran kandungan laman web ini, adalah dilarang sama sekali melainkan dibenarkan oleh ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/. Tambahan pula, anda dilarang mengubah atau mengalih keluar sebarang notis proprietari daripada bahan yang dimuat turun dari tapak. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa kebenaran di atas hanya digunakan untuk penggunaan bahan bukan komersial dan tidak termasuk kebenaran untuk perkhidmatan rentetan badminton.

Tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan nama dagangan ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/ yang dipaparkan di laman web adalah sama ada tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar ERR Badminton Restring Malaysia https:/ /errbadmintonrestring.my/.

Laman web ini, bersama-sama dengan bahan dan produk yang tersedia di atasnya, disediakan atas dasar “seadanya”, tanpa sebarang jenis jaminan, sama ada nyata atau tersirat. Setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai, ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/ secara jelas menafikan semua waranti, termasuk tetapi tidak terhad kepada, waranti tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan- pelanggaran.

ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/ tidak menjamin bahawa fungsi yang terdapat di laman web tidak akan terganggu atau bebas ralat, bahawa sebarang kecacatan akan diperbetulkan, atau laman web atau pelayan yang mengehos laman web tersebut. akan bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain.

ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/ tidak memberikan sebarang jaminan atau membuat sebarang representasi mengenai penggunaan bahan yang terdapat di laman web ini, termasuk ketepatan, ketepatan, kecukupan, kegunaan, ketepatan masa, kebolehpercayaan, atau mana-mana aspek lain. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa negeri tertentu mungkin tidak membenarkan pengehadan atau pengecualian pada waranti, dan oleh itu, pengehadan di atas mungkin tidak terpakai kepada anda.

ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/ tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan khas atau berbangkit yang mungkin disebabkan oleh penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan yang terdapat di laman web ini, atau daripada prestasi produk yang dibeli , walaupun ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/ telah dimaklumkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa undang-undang tertentu mungkin tidak membenarkan pengehadan atau pengecualian liabiliti untuk kerosakan sampingan atau berbangkit, dan oleh itu, pengehadan atau pengecualian di atas mungkin tidak terpakai kepada anda.

Jika produk ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/ tersilap disenaraikan pada harga yang tidak betul, ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/ berhak untuk menolak atau membatalkan sebarang pesanan yang dibuat untuk produk pada harga yang salah.

ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/ berhak untuk menolak atau membatalkan sebarang pesanan untuk badminton stringing, tidak kira sama ada pesanan telah disahkan atau jika pembayaran telah diproses. Sekiranya kad kredit anda telah dicaj untuk perkhidmatan rentetan badminton tetapi pesanan anda kemudiannya dibatalkan, ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/ akan membayar balik akaun kad kredit anda dengan jumlah harga tak betul.

Setelah mengakses tapak dan/atau melengkapkan pendaftaran atau proses beli-belah bertali badminton, terma dan syarat ini akan terpakai kepada anda. ERR Badminton Restring https://errbadmintonrestring.my/ mengekalkan hak untuk menamatkan terma dan syarat ini, atau mana-mana bahagian daripadanya, tanpa notis awal dan atas sebarang sebab. Peruntukan yang berkaitan dengan Hak Cipta, Tanda Dagangan, Penafian, Had Liabiliti, Ganti Rugi dan Pelbagai akan kekal berkuat kuasa walaupun selepas penamatan.

ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/ berhak untuk menghantar notis kepada anda melalui e-mel, notis am di tapak, atau kaedah lain yang boleh dipercayai menggunakan alamat yang telah anda berikan kepada ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/.

Penggunaan laman web ini oleh anda akan dikawal oleh undang-undang negeri Malaysia, tanpa mengambil kira sebarang pilihan peruntukan undang-undang, dan bukan oleh 1980 S.N. Konvensyen mengenai kontrak untuk penjualan barangan antarabangsa. Anda bersetuju bahawa sebarang prosiding undang-undang yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan laman web ini (termasuk tetapi tidak terhad kepada pembelian produk ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/) adalah di bawah bidang kuasa dan tempat negeri atau mahkamah persekutuan yang terletak di Los Angeles County, California. Sebarang tuntutan atau sebab tindakan yang mungkin anda ada mengenai tapak (termasuk tetapi tidak terhad kepada pembelian produk ERR Badminton Restring (Johor Bahru JB) https://errbadmintonrestring.my/) mesti dimulakan dalam tempoh satu (1) tahun selepas tuntutan atau sebab tindakan timbul.

ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/ tidak mengetepikan mana-mana peruntukan atau hak dengan gagal untuk mendesak atau menguatkuasakan prestasi ketat mana-mana terma dan syarat ini. Perlakuan antara pihak atau amalan perdagangan tidak mengubah mana-mana terma dan syarat ini. ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/ berhak untuk menyerahkan hak dan kewajipannya di bawah Perjanjian ini kepada mana-mana pihak tanpa notis kepada anda.

Apa-apa bentuk gangguan di tapak, termasuk tetapi tidak terhad kepada penggunaan bahasa lucah atau kesat, melalui e-mel atau sembang, adalah dilarang sama sekali. Penyamaran ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/ atau mana-mana pekerja berlesen, hos, wakil, serta ahli atau pelawat lain di tapak, juga dilarang.

Anda dilarang memuat naik, mengedar atau menerbitkan apa-apa kandungan di tapak yang memfitnah, memfitnah, lucah, mengancam, menceroboh hak privasi atau publisiti, kesat, menyalahi undang-undang, atau tidak menyenangkan dalam apa-apa cara lain, atau yang boleh menggalakkan kesalahan jenayah atau melanggar hak mana-mana pihak atau mana-mana undang-undang. Anda juga tidak dibenarkan untuk memuat naik kandungan komersial di tapak atau menggunakan tapak untuk meminta orang lain menyertai atau menjadi ahli mana-mana perkhidmatan atau organisasi dalam talian komersial lain.

Penggunaan laman web ini oleh anda akan dikawal oleh undang-undang negeri Malaysia, tanpa mengambil kira sebarang pilihan peruntukan undang-undang, dan bukan oleh 1980 S.N. Konvensyen mengenai kontrak untuk penjualan barangan antarabangsa. Anda bersetuju bahawa sebarang prosiding undang-undang yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan laman web ini (termasuk tetapi tidak terhad kepada pembelian produk ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/) adalah di bawah bidang kuasa dan tempat negeri atau mahkamah persekutuan yang terletak di Los Angeles County, California.

Sebarang tuntutan atau sebab tindakan yang anda mungkin ada mengenai tapak (termasuk tetapi tidak terhad kepada pembelian produk ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/) mesti dimulakan dalam tempoh satu (1) tahun selepas tuntutan atau sebab tindakan timbul. ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/ tidak mengetepikan sebarang peruntukan atau hak dengan gagal untuk mendesak atau menguatkuasakan prestasi ketat mana-mana terma dan syarat ini. Perlakuan antara pihak atau amalan perdagangan tidak mengubah mana-mana terma dan syarat ini. ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/ berhak untuk menyerahkan hak dan kewajipannya di bawah Perjanjian ini kepada mana-mana pihak tanpa notis kepada anda.

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan, dan tidak memudaratkan ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/ dan pegawai, pengarah, pekerja, ejen, pemberi lesen dan pembekalnya (secara kolektif dirujuk sebagai “Penyedia Perkhidmatan”) daripada sebarang dan semua kerugian, perbelanjaan, kerosakan dan kos, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang mungkin disebabkan oleh sebarang pelanggaran terma dan syarat ini atau sebarang aktiviti yang berkaitan dengan akaun anda (termasuk kelakuan cuai atau salah) oleh anda atau mana-mana orang lain yang mengakses tapak menggunakan akaun Internet anda.

Dalam usaha untuk meningkatkan pengalaman pelawat kami, ERR Badminton Restring (Badminton Stringing) https://errbadmintonrestring.my/ mungkin menyediakan pautan ke tapak yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Walau bagaimanapun, walaupun laman web pihak ketiga ini mungkin bergabung dengan ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/, mereka beroperasi secara bebas dan mempunyai privasi dan amalan pengumpulan data mereka sendiri.

ERR Badminton Restring Malaysia https://errbadmintonrestring.my/ tidak mempunyai kawalan ke atas tapak yang dipautkan ini dan, oleh itu, mengaksesnya dilakukan atas risiko anda sendiri. Namun begitu, kami menghargai integriti tapak web kami dan pautan padanya dan oleh itu mengalu-alukan sebarang maklum balas yang mungkin anda ada tentang bukan sahaja tapak kami tetapi juga tapak yang kami pautkan (termasuk jika pautan tertentu tidak berfungsi).